ROLANDS.LV English
По-русски

Tiesvedība

Civilā tiesvedība Latvijas valsts tiesās un šķīrējtiesās – konsultācijas, procesuālo dokumentu sagatavošana, pārstāvība:
* parāda, zaudējumu piedziņa;
* līguma pirmstermiņa izbeigšana, darījuma atzīšana par spēkā neesošu;
* īpašuma tiesības;
* strīdi, kas izriet no īres un nomas attiecībām;
* darba strīdi;
* ģimenes tiesības;
* patērētāju tiesības;
* autortiesības, intelektuālais īpašums;
* maksātnespēja;
* ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšana un izpilde Latvijas Republikā;
* u.c.

Administratīvais process iestādē un tiesā – konsultācijas, procesuālo dokumentu sagatavošana, pārstāvība:
* sūdzība par iestādes vai amatpersonas lēmumu vai faktisko rīcību, tai skaitā sūdzība par piemēroto administratīvo sodu;
* privātpersonai nodarīto zaudējumu atlīdzība

* palīdzība cietušā tiesību īstenošanai kriminālprocesā, tai skaitā ceļu satiksmes negadījumos

 
Gaujas iela 19, Rīga, LV-1026 birojs@rolands.lv Tālr. 29-232-432